Hướng Dẫn – ĐĂNG NHẬP – KÍCH HOẠT – SỬ DỤNG KHÓA HỌC

I. Giao diện trên laptop, máy vi tính:

 

II. Giao diện trên mobi: